Regulamin Konkursu „Świętuj z nami 10. urodziny Naszych Stron Ostrzeszowskich”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest redakcja „Naszych Stron Ostrzeszowskich” z siedzibą przy ul. Rycerskiej 4, 63-500 Ostrzeszów.
2. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) jest jedynym dokumentem określającym zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu pod nazwą „Świętuj z nami 10. urodziny Naszych Stron Ostrzeszowskich”. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości.

§ 2

CZAS TRWANIA KONKURSU


Konkurs organizowany będzie w okresie od dnia 28 marca 2023 r. do dnia 20 kwietnia 2023 r., 25 kwietnia opublikowana zostanie lista laureatów konkursu.

§ 3


UCZESTNICY KONKURSU

1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby w/w Konkursu i pełną akceptację niniejszego Regulaminu.
2. Uczestnik wyraża dobrowolnie zgodę na umieszczenie jego danych osobowych, jak również danych przekazanych Organizatorowi w trakcie uczestnictwa w Konkursie, w bazie danych Organizatora.
Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest –– Organizator. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Uczestnik ma również prawo do żądania usunięcia danych, przy czym żądanie takie zgłoszone przed zakończeniem Konkursu jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.

§ 4


ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU


1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zakup gazety „Nasze Strony Ostrzeszowskie” w dowolnej liczbie egzemplarzy w okresie od 28 marca 2023 r. do 20 kwietnia 2023 r.
2. Następnie uczestnik powinien prawidłowo wypełnić kupon, który będzie się ukazywały w kolejnych wydaniach Tygodnika na str. 2 (tj. 28 marca oraz 4, 11, 18 kwietnia).

3. Wypełnione kupony należy wyciąć i dostarczyć do siedziby Tygodnika lub przesłać je pod adres: ul. Rycerska 4, 63-500 Ostrzeszów (zakład Poprawa), umieści

kupony w skrzynce pocztowej przy siedzibie naszej starej redakcji ul. Kaliska 1-3 Ostrzeszów. Uwaga! Przyjmujemy tylko oryginalne kupony – drukowane na łamach NSO. Liczy się termin wpływu kuponów do redakcji. Zgłoszenia przyjęte po terminie zostaną odrzucone.

4. Spośród Czytelników, którzy dostarczą lub nadeślą największą liczbę poprawnie wypełnionych kuponów konkursowych (z kilku numerów), zostaną wyłonieni laureaci konkursu, którzy otrzymają nagrody. Nagrody są ponumerowane.
5. Organizator powołuje trzyosobową Komisję Konkursową, która sprawuje nadzór na prawidłowością przebiegu Konkursu oraz weryfikacją zgłoszeń.
6. W przypadku większej liczby zgłoszeń o takiej samej ilości kuponów, o nagrodzie decyduje Komisja Konkursowa.


§ 5


NAGRODY W KONKURSIE
1. Za wydanie nagród w Konkursie odpowiada Organizator.
2
. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranej przez zwycięzcę Konkursu nagrody (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy).
7. Nagrody należy odebrać osobiście w siedzibie Tygodnika przy ul. Rycerskiej 4 w Ostrzeszowie.

§ 6


Organizator zastrzega sobie prawo (jeśli okoliczności tego będą wymagać) do zmian zasad niniejszego konkursu, przy czym zmiany nie mogą pogorszyć sytuacji uczestników.

§ 7


1. Administratorem danych osobowych jest redakcja „Naszych Stron Ostrzeszowskich”

2. Podane przez zgłaszających się uczestników dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, oraz w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na
względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.