REGULAMIN PLEBISCYTU

§1

Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu (zwanego dalej Plebiscytem) na „Najpopularniejszą jednostkę OSP” powiatu ostrzeszowskiego.

§2

Organizatorem Plebiscytu jest Redakcja Naszych Stron Ostrzeszowskich i portal www.ostrzeszowinfo.pl z siedzibą na ul. Kaliskiej 1-3, 63-500 Ostrzeszów.

§3

Plebiscyt trwa od dnia 14.06.2018 r. do 5.08.2018 r.

§4

Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

§5

W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, którzy biorą udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin.

§6

1. Kandydatury na “Najpopularniejszą jednostkę OSP” mogą zgłaszać samorządowcy, instytucje, organizacje i stowarzyszenia oraz czytelnicy tygodnika Nasze Strony Ostrzeszowskie i portalu www.ostrzeszowinfo.pl.
2. Termin zgłaszania kandydatur upływa 3.07.2018 r. o godzinie 23.59.
3. Każdy kandydat może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Plebiscycie.
4. Tytuł “Najpopularniejszej jednostki OSP” powiatu ostrzeszowskiego otrzyma ta jednostka, która uzyska największą liczbę głosów oddanych za pomocą sms’ów nadesłanych w głosowaniu oraz złożonych w siedzibie redakcji kuponów.

§7

W pierwszym etapie konkursu typowani będą uczestnicy Plebiscytu. Swój głos na daną jednostkę będzie można oddać za pomocą kuponów, które drukowane będą na łamach tygodnika Nasze Strony Ostrzeszowskie od 14.06.2018 r. do 28.06.2018 r. Wypełniony kupon – w polu „Nazwa” – jednostka OSP, miejscowość, w drugiej części imię i nazwisko, adres, oraz telefon kontaktowy osoby zgłaszającej – informacje wyłącznie do wiadomości redakcji – można wysłać pocztą na adres redakcji Nasze Strony Ostrzeszowskie ul. Kaliska 1-3, 63-500 Ostrzeszów bądź wrzucić go osobiście do naszej skrzynki pocztowej. Do drugiego etapu konkursu przejdzie piętnaście jednostek, na które oddane zostanie najwięcej głosów.

§8

Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§9

Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.

§10

Drugim etapu konkursu będzie głosowanie SMS oraz głosowanie za pomocą kuponów. Głosowanie polega na wysłaniu głosu sms’em pod numer …. o treści ………X – gdzie X to numer przypisany konkretnej jednostce. Koszt jednego sms’a wynosi 1,23 zł brutto. Głosowanie rozpocznie się 5.07.2018 r. i potrwa 5.08.2018 r. do godz. 23.59.

§11

Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów oraz losowaniem czuwać będzie komisja w składzie:
1. Andrzej Mroziński
2. Monika Szymoniak
3. Magdalena Lipińska

§12

1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych Organizatora w celu: wyłonienia Laureatów Plebiscytu.
2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.

§13

Czytelnicy biorący udział w głosowaniu zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926) wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wyrażają zgodę na ujawnienie swoich danych na potrzeby Plebiscytu oraz mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§14

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego)
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji.
3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 30 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji

§15

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1. problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
2. Przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora; 3/ udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§16

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§17

Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej gazety www.naszestrony.info.pl.

§18

Zwycięzcą plebiscytu zostanie jednostka OSP, która otrzyma największą ilość głosów. W nagrodę otrzyma tytuł ,,Jednostki OSP roku 2018 w powiecie ostrzeszowskim”, pamiątkową statuetkę i 2 500 zł. Szczegółowa lista nagród dla osób głosujących zostanie opublikowana na łamach gazety oraz portalu www.ostrzeszowinfo.pl