§1
Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu (zwanego dalej Plebiscytem) na „Supergospodarza Roku” powiatu ostrzeszowskiego.

§2
Organizatorem Plebiscytu jest Redakcja Naszych Stron Ostrzeszowskich i portal www.ostrzeszowinfo.pl z siedzibą na ul. Kaliskiej 1-3, 63-500 Ostrzeszów.

§3
Plebiscyt trwa od dnia 07.11. 2017 r. do 16.01.2018 r.

§4
Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Organizator oświadcza, że plebiscyt nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 09.201.1540 ze zm.).

§5
W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, którzy biorą udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin.

§6
1. Kandydatury na “Supergospodarza Roku” mogą zgłaszać samorządowcy, instytucje, organizacje i stowarzyszenia oraz czytelnicy tygodnika Nasze Strony Ostrzeszowskie i portalu www.ostrzeszowinfo.pl.
2. Termin zgłaszania kandydatur upływa 30.11. 2017 roku o godzinie 23.59.
3. Każdy kandydat może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Plebiscycie.
4. Tytuł “Supergospodarza Roku ” Powiatu Ostrzeszowskiego otrzyma sołtys, przewodniczacy dzielnicy, który uzyska największą liczbę głosów oddanych za pomocą sms’ów i kuponów nadesłanych w głosowaniu.
5. Kolejnych dwóch kandydatów, którzy otrzymają największą liczbę głosów oddanych za pomocą sms’ów nadesłanych w głosowaniu zostaną przyznane tytuły: Srebrnego i Brązowego Supergospodarza Roku.

§7
W pierwszym etapie konkursu typowani będą uczestnicy Plebiscytu. Swój głos na danego sołtysa będzie można oddać za pomocą kuponów, które drukowane będą na łamach tygodnika Nasze Strony Ostrzeszowskie przez cały listopad. Wypełniony kupon można wysłać pocztą na adres redakcji Nasze Strony Ostrzeszowskie ul. Kaliska 1-3, 63-500 Ostrzeszów bądź wrzucić go osobiście do naszej skrzynki pocztowej. Do drugiego etapu konkursu przejdzie dziesięciu sołtysów, na których oddano największą liczbę głosów.

§8
Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§9
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem,

§10
Drugim etapu konkursu będzie głosowanie SMS. Głosowaniem polega na wysłaniu głosu sms’em pod numer 71160 o treści Gr.X – gdzie X to numer przypisany konkretnemu sołtysowi. Koszt jednego sms’a wynosi 1,23 zł brutto. Głosowanie rozpocznie się 05.12 2017 r. i potrwa do 10.01.2018 r. do godz. 23.59

LISTA NOMINOWANYCH

GR.1 – Marcin Gagatek, Ostrzeszów Pustkowie Płd.

GR.2 – Piotr Kolasa, sołectwo Kobyla Góra

GR.3 – Piotr Ługowski, sołectwo Mąkoszyce

GR.4 – Krystyna Rajska, Dzielnica nr 3 Ostrzeszów

GR.5 – Roman Caliński, sołectwo Bukownica

GR.6 – Marcin Kokot, sołectwo Olszyna

GR.7 – Małgorzata Krawczyk, sołectwo Niedźwiedź

GR.8 – Mieczysław Matyszkiewicz, Dzielnica nr 1 Ostrzeszów

GR.9 – Władysław Pietralczyk, sołectwo Przedborów

GR.10 – Paweł Fras, sołectwo Skarydzew

* kolejność przypadkowa

 §12
Nagrodą w plebiscycie dla zwycięzcy: sołtysa bądź przewodniczącego dzielnicy jest bon w wysokości 2 tys. złotych na potrzeby sołectwa bądź dzielnicy. Na głosujących czytelników również czekają nagrody. Otrzymają je osoby, który oddają największą ilość głosów (po zliczeniu SMS-ów i kuponów. Nagrody przyznawane będą w kolejności od 1 do 78. Listę zwycięzców opublikujemy 16 stycznia 2018 roku.

§13
1. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów oraz losowaniem czuwać będzie komisja w składzie:
1. Andrzej Mroziński
2. Monika Szymoniak
3. Magdalena Lipińska

§14
1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych Organizatora w celu: wyłonienia Laureatów Plebiscytu,

2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.

§15
Czytelnicy biorący udział w głosowaniu zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926) wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wyrażają zgodę na ujawnienie swoich danych na potrzeby Plebiscytu oraz mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§16
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego)
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji.
3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 30 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji

§17
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1. problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;

2. przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;

3. udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§18
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§19
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej gazety www.naszestrony.info.pl.